مدیر عامل

آقای مهندس رضا عباسیان دهکردی

مدیر عامل

آقای مهندس رضا عباسیان دهکردی

مدیر مالی

خانم مهندس مهری مرتضوی

مدیر مالی

خانم مهندس مهری مرتضوی

مدیر مهندسی

آقای مهندس قاسم رحمتی

مدیر مهندسی

آقای مهندس قاسم رحمتی

مدیر بخش پروسس

خانم دکتر هانیه رسولی

مدیر بخش پروسس

خانم دکتر هانیه رسولی

مدیر بخش برق

آقای مهندس میثم بیرامی

مدیر بخش برق

آقای مهندس میثم بیرامی

مدیر بخش ابزار دقیق

آقای مهندس جواد کرمی

مدیر بخش ابزار دقیق

آقای مهندس جواد کرمی

مدیر بخش خط لوله

خانم دکتر نرگس حبیبی

مدیر مالی

خانم مهندس مهری مرتضوی

مدیر بخش مکانیک

آقای مهندس سعید غلامی

مدیر بخش مکانیک

آقای مهندس سعید غلامی

مدیر بخش سیویل و سازه و معماری

آقای مهندس پوریا موسوی

مدیر بخش سیویل و سازه و معماری

آقای مهندس پوریا موسوی

مدیر بخش کنترل پروژه

خانم مهندس افسانه آقاجانی

مدیر بخش کنترل پروژه

خانم مهندس افسانه آقاجانی