پروژه هاي مهندسين مشاور در يك نگاه

0
تعداد کل پروژه ها
0
پروژه های جاری
0
پروژه های تکمیل شده

1) طرح توسعه بندر بوشهر

2) كنترل و نظارت بر اجراي پروژه توسعه بندر بوشهر و طراحي و نظارت اسكله لنج هاي بندر بوشهر

3) خدمات مهندسي مرحله اول و دوم ساخت يك فروند كشتي بويه گذار

4) مطالعات مهندسي فاز 1 و 2 طرح توسعه كارخانجات صنعتي دريايي ايران مربوط به احداث پهلوگيرها

5) خدمات مهندسي مرحله اول و دوم ساخت يك فروند حوض شناور با قابليت بالابري حدود 2500 تن

6) خدمات مهندس مشاور در خصوص نظارت بر اجراي بنادر ديلم و گناوه

7) مطالعات مربوط به بررسي بازار ساخت و تعمير شناورهاي دريايي

8) تعميرات اساسي اسكله بازرگاني بندر بوشهر

9) بازسازي صدمات ناشي از جنگ در جزيره خارگ

10) خدمات مهندسي مرحله اول و دوم ساخت يك فروند لندينگ كرافت حمل آب شيرين و بار

11) مطالعات مهندسي كارخانجات ساخت و تعميرات كشتي و بالابر 2400 تني در شمال

12) نظارت كارگاهي و ساخت پل هاي شناور در آلمان

13) توسعه پهلوگيري شيلات در بندر بوشهر

14) اسكله شناور خور پودر

15) طراحي يدك كش 3200 اسبي نداجا

16) مطالعه و تهيه طرح مربوط به ايجاد كارخانجات تعمير و ساخت لنجهاي چوبي با بالابر در كنارك چابهار

17) انجام خدمات مهندسي و برنامه ريزي و مديريت پروژه اجراي اسكله شرقي خارگ

18) نظارت بر اجراي پروژه توسعه تسهيلات پهلوگيري شيلات در بندر بوشهر

19) نظارت بر اجراي پروژه مجتمع ساخت و تعمير لنجهاي چوبي (كارگاهي و نظارت عاليه)

20) خدمات مطالعاتي مجتمع صيادي صلح آباد بوشهر

21) اسكله خدماتي بندر طاهري(طراحي و نظارت)

22) خط توليد فنر پارابوليك

23) طرح كارخانه توليد آجرسا

24) انجام خدمات مهندسي براي نظارت بر اجراي پروژه توسعه بندر بوشهر

25) انجام مطالعات مهندسي و خدمات نظارت بر مجموعه طرح دانشكده كشتي سازي بندر عباس(اميركبير)

26) خدمات مهندسي اسكله پهلوگير،بالابر،پاركينگ و محوطه انتقال نكاء

27) خدمات مهندسي تسهيلات كنار آبي پهلوگير ،موج شكن و لايروبي

28) طرح توليد فنرلول و فنر پيچشي

29) خدمات مهندسي تعميرگاه و تسهيلات پشتيباني ناوگان واقع در منطقه خون سرخ بندرعباس

30) ترميم و تعميرات اسكله شيميايي خارگ

31) انجام مطالعات مهندسي و خدمات نظارت بر طرح كشتي سازي خليج فارس

32) تامين خدمات نظارت كارگاهي و عاليه و طراحي و مهندسي بر عمليات اجرايي احداث ديوار حفاظت ساحلي طرح درياي خزر

33) بازرسي فني و مهندسي تعميرات سكوهاي نفتي و تاسيسات بهره برداري درياي ابوذر

34) انجام خدمات بازرسي فني سكوهاي نفتي

35) خدمات مهندسي اسكله متانول خارگ مراحل 1و 2و 3

36) خدمات طراحي و مهندسي به منظور اجراي كارهاي مهندسي پروژه سكوهاي اسكان بهرگانسر

37) بازرسي فني سكوهاي بهرگانسر

38) بازرسي فني و طرح توسعه تقويت و طراحي تفصيلي اسكله گوگردي مجتمع پتروشيمي خارگ

39) تامين خدمات مهندسي بازسازي سكوهاي دريايي طرح توسعه و توليد ميدان گازي پارس شمالي

40)خدمات مهندسي در رابطه با ترميم و تعويض سيستم ضربه گيرها و تعميرات پشتيباني اسكله تجاري بندر

41) مطالعات اوليه،طراحي تفصيلي،برگزاري مناقصه و نظارت بر ساخت 8 واحد بيكن در محدوده بندر بوشهر

LQ  (42 خدمات مهندسي مديريت اجرايي و مهندسي كارگاهي سكوهاي زيست

43) خدمات مرحله سوم و مهندسي كارگاهي طرح توسعه اسكله گوگردي

44)مهندسي و مديريتي پروژه مديريت ساخت و اجراء نظارت كارگاهي و مهندسي كارگاهي فاز 2و 3 ساخت سكوهاي پارس جنوبي

45) نظارت بازرسي و مهندسي كارگاهي به منظور اجراي پروژه واحد شماره 5 استحصال شكر

46) خدمات مطالعاتي،طراحي و مهندسي يك پست پهلوگير جديد در مجموعه پهلوگيري پتروشيمي خارگ

47) جمع آوري و تزريق گازهاي همراه نرگسي و قلعه نار

48) استفاده از تلمبه هاي دو فازي براي چاههاي بنگستاني اطراف اهواز 4

49) خدمات مهندسي طرح توسعه ميدان بلال

50) ساماندهي بنادر،پناهگاه هاي جزاير هنگام،لارك و لايروبي و حوضچه جزيره هرمز و نظارت كارگاهي وعاليه موج شكن هنگام

51) توسعه ميدان گازي سروش و نوروز

52) تلمبه هاي دو فازي جهت توليد از (EPC) مطالعات مهندسي مقدماتي و تهيه مجموعه مدارك مهندسي

چاه هاي كم فشار پارسي

53) توسعه تسهيلات پهلوگيري پتروشيمي خارگ

54) طراحي و تهيه نقشه هاي اجرايي انبار دائم

55) تكميل تسهيلات پهلوگيري اسكله دلفين هاي بندر بوشهر

56) خدمات مهندسي مرحله اول و دوم ساماندهي و لايروبي خورلافت

57) پروژه نصب تاسيسات عرشه فوقاني در بندر پتروشيمي پارس(عسلويه)

58) نظارت بر پروژه هاي بندر بوشهر(نظارت كارگاهي و عاليه طرح تكميلي دلفين هاي پهلوگيري،بيكن ها و اسكله خورشيدي)

59) طراحي،خريد كالا و اجراي 5 دستگاه مخزن در واحد هاي بهره برداري اهواز 1و 2 ،كوپال،مارون 6 و آب تيمور

60) مطالعات مهندسي مقدماتي و تهيه مجموعه مدارك مهندسي پروژه بهسازي سيستم انتقال نفت در منطقه اهواز

61) نظارت عاليه و كارگاهي بر اجراي موج شكن جزيره لارك
62) احداث واحد استحصال گاز مايع و اسكله 2 منظوره نفتي لاوان
63) طراحي كارهاي جديد پروژه دلفين هاي پهلوگيري بندر بوشهر(پهلوگيرهاي جزيره نگين)
64) مطالعات مهندسي مقدماتي و تهيه بسته مهندسي پروژه جمع آوري گازهاي مازاد حاصل گچساران 2و 3و 4
65) مطالعات مهندسي و طراحي تفصيلي و مطالعات ريسك پذيري و اثرات زيست محيطي پروژه احداث
تاسيسات نفتي جايگزين ناشي از احداث سد گتوند
66) بازنگري طرح پهلوگيرها در خور لشگري و دو واحد بيكن در عسلويه
67) خدمات تهيه دستورالعملهاي پيش راه اندازي و راه اندازي ميدان نفتي ابوذر
68) انجام مطالعات مهندسي مقدماتي و طراحي تفصيلي پروژه ساماندهي حدود 8,5 كيلومتر كريدور ماهشهر-
آغاجاري
69) انجام مطالعات مهندسي مقدماتي و طراحي تفصيلي و تهيه بسته مهندسي مربوط به توسعه ميدان
منصورآباد
70) خدمات هميار فني مورد نياز امور مهندسي طرح هاي توسعه اي شركت نفت مركزي ايران

71) مطالعات مهندسي جهت احداث تاسيسات و انتقال گازهاي همراه هفت شهيدان
مربوط به احداث چند راهه 20 رشته

PC  (72 انجام مطالعات مهندسي تفصيلي و تهيه مدارك مناقصهآسماري و بنگستان واحد بهره برداري اهواز 3 مربوط به احداث چند راهه اقماري و مستقل

PC (73 انجام مطالعات مهندسي تفصيلي و تهيه مدارك مناقصه
سازي خطوط لوله جرياني مشترك
74) نظارت بر عمليات اجرايي و نصب مخازن در انبار هاي نفت اردبيل و زنجان
75) انجام خدمات نظارت و مهندسي كارگاهي و بازنگري طراحي پروژه هاي شركت پايانه هاي نفتي ايران
76) سيستم هاي فرازآوري ميدان نفتي بنگستان اهواز
77) مطالعات مهندسي بهسازي وضعيت كريدور خطوط لوله اهواز –كارون
78) احداث تاسيسات فرآيندي كلاسترها
79) خدمات هميار فني شركت نفت فلات قاره
80) مطالعات مهندسي تسهيلات فشار افزايي چاههاي كم فشار اهواز 5

81) خدمات نظارت بر طراحي و مهندسي،نظارت عاليه و كارگاهي احداث خط لوله 20،24،26 اينچ فرآورده هاي نفتي آبادان-ري

82) انجام خدمات طراحي و مهندسي مربوط به خطوط انتقال اتيلن پتروشيمي هاي كاويان و مرواريد

83) پروژه رفع نواقص مهندسي ايستگاه هاي تقويت فشار گاز طرح آماك

84) پروژه بازنگري طراحي و رفع نواقص مخازن استراتژيك در منطقه اهواز و انتقال اطلاعات فرآيندي توسط سيستم اسكادا

85) مورد نياز طرح احداث و توسعه واحد هاي نمكزدايي (MC) انجام خدمات مديريت طرح

86) پروژه جمع آوري و تثبيت مايعات گازي ژوراسيك مسجد سليمان

87) مطالعات مهندسي مقدماتي و تفصيلي در راستاي ايمن سازي خطوط لوله نفت،گاز و ميعانات گازي در

محل عبور از رودخانه ها

88) انجام مطالعات مهندسي مفهومي،مهندسي بنيادي پروژه جمع آوري گازهاي همراه رگ سفيد 1 آغاجاري

89) انجام خدمات نظارت ، مهندسي كارگاهي و بازنگري طراحي شركت پايانه هاي نفتي ايران

90) ارايه خدمات مشاوره كارفرما،نظارت بر طراحي مهندسي،تامين كالا،نظارت كارگاهي و عاليه احداث 61كيلومتر خط لوله 20 اينچ

91) پروژه ايستگاه تقليل فشار گاز نيروگاه هرمزگان

92) پروژه احداث مجموعه تفكيك نفت نمكي در واحد بهره برداري رگ سفيد يك

93) پروژه ارتقاء سامانه ايمني و آتش نشاني انبار نفت شمال شرق تهران

94) انجام مطالعات مهندسي مقدماتي و تهيه مدارك فيد جبران اثرات ناشي از احداث سد چم شير

95) پروژه بازنگري ايمن سازي و بهسازي كريدور اهواز- كارون

96) پروژه انجام مطالعات مهندسي تفصيلي و طراحي احداث مجموعه تفكيك و تقويت فشار كارون 3

97) پروژه مطالعات اوليه و طراحي بنيادي طرح احداث خطوط لوله كنار گذر تهران

98) پروژه انتقال خط لوله نفت خام ترش سبراب / ري

99) پروژه احداث تسهيلات فشار افزايي براي چاههاي كم فشار بنگستاني اهواز 2،1 و 3 و تهيه بسته مهندسي FEED

100) قرارداد هدايت و نظارت بر پروژه بازسازي و نوسازي تلمبه خانه گوره

101) مطالعه احداث تسهيلات فشار افزائي سطح الارضي براي چاه هاي كم فشار ميدان منصوري بنگستان

102) پروژه بهينه سازي و نوسازي سيستم فراورش نفت و گاز ميدان نفت سفيد

103) مطالعه احداث تسهيلات فشار افزايي سطح الارضي براي چاههاي كم فشار ميدان منصوري بنگستان

104) خريد خدمات مشاوره مرتبط با بررسي صورت وضعيت قطعي پروژه ها ، تهيه اسناد مناقصات/قرارداد و انجام خدمات پيماني و برآوردي طرحهاي شركت مهندسي و توسعه گاز ايران

105) پروژه مطالعه خودكارسازي سيستم پايش و انتقال اطلاعات چاههاي كانديد تلمبه درون چاهي اهواز بنگستان، منصوري بنگستان و آبتيمور

106) پروژه احداث خط انتقال گاز 16 اينچ تربت حيدريه- كاشمر

107) خدمات نظارت عاليه و كارگاهي پروژه احداث ايستگاه كنترل فشار گاز اردستان

108) پروژه طرح هاي نگهداشت و افزايش توليد 28 مخزن – مخازن گچساران

EPC (109 احداث خط لوله 42 اينچ گوره / جاسك – گستره دو بطول 134 كيلومتر به صورت

110) خريد خدمات مشاوره مرتبط با صورت وضعيت قطعي پروژه ها و خدمات تخصصي بيمه

111) خريد خدمات مشاوره طراحي ، مهندسي و نظارت كارگاهي نفت و گاز اروندان

EPCF (112 پروژه خط انتقال گاز 24 اينچ دوراهي دشتك به زابل به صورت

113) طرح مارون 3 در قالب يك بسته يكپارچه از طرح عمليات محور افزايش/نگهداشت توليد 27 مخزن منتخب شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

114) خريد خدمات مشاور نظارت كارگاهي و عاليه احداث خط انتقال گاز 56 اينچ تهران(محمديه / قم )