پروژه ها

پروژه عسلویه پارس جنوبی

پروژه عسلویه پارس جنوبی

پروژ] احداث بند پشتیبانی و تدارکات جزایر هنگام خارک

پروژ] احداث بند پشتیبانی و تدارکات جزایر هنگام خارک

نوسازی سکوی اسکان نفتی ابوذر

نوسازی سکوی اسکان نفتی ابوذر

پروژه طراحی و بازسازی پایه نفتی

پروژه طراحی و بازسازی پایه نفتی

جانمایی اسکله صیادی صلح آباد بند بوشهر

جانمایی اسکله صیادی صلح آباد بند بوشهر

پروژه توسعه میدان نفتی بلال

پروژه توسعه میدان نفتی بلال